När ska vi uppleva en acceptans för värdet av att lära känna sig själv?

Så här inför sommaren vill jag dela med mig av tankar som gror inom mig och som bekymrar mig. Det har väl inte undgått någon att vi lever i en värld som är på väg åt ett håll som ingen nu levande människa har varit med om tidigare och som det finns all anledning att vara bekymrad över. Du kanske säger, ”Så har det väl alltid varit”. Nej, så har det inte alltid varit. Den tekniska utvecklingen och människans accelererande strävan efter mer materiella tillgångar och hennes begär efter makt håller på att kullkasta mänsklighetens existens. Det låter alarmistiskt och hemskt, men så tolkar jag världen nu. Eftersom jag har mitt stora engagemang i ledarskap och mänsklig utveckling utifrån ett själsligt och psykologiskt perspektiv är jag även bekymrad över vad den stigande psykiska ohälsan är symptom på.

Jag vill inte sova, jag vill vara vaken och våga se och våga stå upp för det jag tror på. Det mesta börjar med goda förebilder. I hemmet, på jobbet och bland politiker. Var finns de ledare som är våra förebilder? Vi behöver ha ledare som står upp för mänsklighetens existens och välmående och då måste vår värdekarta se annorlunda ut.

Vill du medverka till att den organisation du tillhör eftersträvar att odla och skördar sunda själar? Allt börjar med mig och dig!

Vad är en förebild
En person som är en förebild är i mina ögon en som först och främst är ärlig, och som har integritet och står upp för värden som går i människans tjänst. Allt jag gör är utifrån att jag vill dig väl, vilket som förälder innebär att jag även ibland måste sätta gränser som för barnet eller tonåringen inte alltid är populära. Det är empatins andra sida. Som förebild lyssnar jag alltid på den andre. Medmänsklig kommunikation i alla former och i synnerhet relationen chef – medarbetare där alla blir förebilder för varandra är avgörande för en sund organisation.

Ingen har färdigtänkta tankar och ingen äger sanningen med stort S. Hur ser det ut i din organisation? Är chefen en god förebild? Och varför är det värdefullt? Alla behöver vi bli inspirerade till att kunna upptäcka mer av, och om, oss själva. Den upptäckten gör vi ofta i sammanhang där någon lyssnar. utmanar oss och visar oss respekt. En god förebild är även en person som inte i första hand utgår från egna intressen. En god förebild låter inte sitt ego växa utan visar ödmjukhet för tillvaron.

Vi är kidnappade och förebilderna lyser med sin frånvaro
Vi har blivit kidnappade från möjligheten att odla det medmänskliga, med en övertro på det kvantifierbara samhället där kvalitetssäkring och evidenskrav gjort att vi tappat själen. Vi tänker kortsiktigt till priset av mänsklig vilsenhet. Och mänskligt lidande. Det ledaren är, eller tvingas att vara, i sin position och den människa hen i verkligheten är visar två sidor av kidnappningens offer.

Ledarskapet behöver omvärderas
Synen på ledarskap måste omdefinieras och organisationsstrukturer behöver anpassas till en ny tid. Jag har undervisat i ledarskap och organisation både på universitet och i olika organisationer och företag. Jag har tidigare varit bekymrad över att se det stora gapet som råder mellan det som lärs ut och det som praktiseras. Idag är jag mer bekymrad över glappet mellan vad som lärs ut och vad som behövs i en tid som denna. Jag är framförallt bekymrad över att se att synen på ledarskap i praktiken är kvar i ett synsätt från industrins dagar, med kontroll och styrning som chefens mest framträdande arbetsverktyg. Utan makten att styra och kontrollera har hen ingen position i den maktbevarande hierarkin. I det forna synsättet som gäller än idag finns inte plats för humanistiska värden. Inte när det kommer till sista raden.

Mätbarhetssamhället breder ut sig mer och mer för att uppnå effektivitet med starkt resultatfokus för ögonen. Organisationsstrukturer anpassas fortfarande till det man tror är nödvändigt – nämligen styrning och kontroll. Vad har detta synsätt gjort med människorna i systemet? Ökad stress, minskat engagemang för arbetet i stort, minskad känsla av tillhörighet och för många ett motivationstapp. Ett högt pris har betalats för något man tror är mer framgångsrikt. När ska vi få uppleva en acceptans för värdet av att lära känna sig själv så att vi kan odla och skörda fler goda förebilder för nästkommande generationer?

En studie som påvisade en omöjlig ekvation
När jag för några år sedan gjorde en vetenskaplig studie om hur chefer upplevde sitt ledarskap visade det sig att chefer i hög utsträckning upplever sig som ledare, men använder sin huvudsakliga arbetstid till att vara chefer. Det vill säga de är administratörer och de ägnar sig mest åt det operativa arbetet. Tid för egen utveckling och att leda sina medarbetare är sekundärt. Det har skapats en ekvation som inte går att lösa med varken logik och än mindre med hjälp av matematik.

Teorin om Ledarintelligens växte fram
Min studie bekräftade det jag sett under flera decennier. Min omfattande empiri och slutliga analys ledde fram till teorin om Ledarintelligens. Teorin bygger på tre nödvändiga intelligenser för ett ledarskap i harmoni.

Själens intelligens som vägleder dig inifrån med ett tydligt syfte och i en meningsfull riktning genom vilken du kan upptäcka mer om dig själv. Du utgår från ditt eget varande utifrån vem du är.
Den emotionella intelligensen behöver du för att kunna interagera på ett bra sätt med din omgivning, genom att vara inlyssnande och kunna avläsa andras känslor.
Och slutligen din rationella intelligens med vars logik och tankar du kan utföra uppgiften och leva upp till ditt uppdrag.
Dessa tre intelligensers interna dynamik gör att ledarskapet och medarbetarskapet kan leva i en ständig utveckling för att därefter transformeras till både visdom och en högre medvetenhet. Vilket gagnar allt och alla. Allt bör utgå från det jag kallar för den själsliga intelligensen. En oupptäckt intelligens som finns i alla människor. Den själsliga intelligensen är människans inneboende andliga sida som är gömd och glömd. Gamla visdomsläror säger att det är människans ursprungsintelligens. När denna intelligens får vara ingången till ledarskap och vara ledarskapets kompass är vi på en god väg.

Så vad är syftet med ditt ledarskap, ditt medarbetarskap – och inte minst vad är syftet med den organisation eller det företag du tillhör?
Jag utgår från att syftet går i människans tjänst.

Genom att utveckla din ledarintelligens kliver du ut ur din komfortzon och utmanar din komfortgräns. En gräns som ligger i skärningspunkten mellan den rationella och den själsliga och emotionella intelligensen. När du utmanar din komfortgräns och utvecklar din ledarintelligens medverkar du till En Sund Själ i En Sund Organisation.

Allt börjar med dig – med din vilja, ditt ansvar och din medkänsla.

Och därmed ditt bidrag till en värld som tänker på nästkommande generationer.