LEDARUTVECKLING 2017-11-24T09:34:40+00:00

EN NY LÖNSAM LEDARUTVECKLING

Nu har forskarvärlden såväl här hemma som utanför våra landsgränser visat att majoriteten av de ledarutvecklingsprogram som ledarskapsindustrin erbjuder är en kostnad istf en investering.

Den nya verkligheten kräver såväl nya affärsmodeller som nya modeller för ledarutveckling. Vilka är vinnarna? Vinnarna är de som kommer till insikt om att begreppet ”Business as usual” inte gäller på 2000-talet. Medvetenhet är vägen till framgång.

Vad är medvetenhet i detta sammanhang?
Att se saker och ting som de är och inte som du är. Ett medvetet ledarskap är inte bundet till något annat än till det du vill stå för, det du vill verka för och för dem du vill finns till för.

Ett medvetet ledarskap innebär att du har insikten att du skapar framgång tillsammans med andra utifrån andras behov( de ni är till för) inte från dina egna behov. Genom detta motto är det svårt att undgå att lyckas.

KONTAKTA MIG IDAG OM DU VILL VETA MER

KONTAKT

Framtidens ledare har modet och förmågan att kliva ut ur sin komfort zon

Inom ramen för de flesta ledares komfort zon ligger att tänka i termer av affärsmål, strategi och resultat. Detta är bekanta begrepp och de går att kvantifiera och mäta och dessa begrepp ligger inom de flesta chefers komfort zon.

Chefens roll är att styra en verksamhet i en viss riktning och ledarens roll är att leda människor. Framtidens ledarutveckling kräver en integration av att kunna styra och leda samtidigt. Ledarutveckling för framtiden har allt att vinna på att utmana chefens komfort zon. Utmaningen ligger främst i att förstå vikten och värdet av självkännedom och bli medveten om dina inneboende förmågor. Det är ledarrollens förmågor som skapar framgång.

Kliv ut ur din komfort zon, utmana din komfortgräns och utveckla din ledarroll
För att upptäcka dina inneboende förmågor måste du ha modet att passera din komfortgräns. Inriktningen för framtidens ledarutveckling är just detta. För ökad medvetenhet krävs att du tillåter dig att vara i en ständigt utforskande lärmiljö. Ditt lärande är en ständigt pågående process vilket betyder att korta kurser är passe´. Tyngdpunkten i framtidens ledarutveckling är personlig utveckling, en process som pågår med en viss kontinuitet och under en längre tid.

Framtidens ledarutveckling bidrar till framgång
Du vet att framgång i en verksamhet ytterst beror på ditt ledarskap. Det viktigaste och det som är utslagsgivande är din förmåga att kommunicera och bygga relationer. Därför börjar din framgång i din självkännedom.

Inför val av leverantör som coach/handledare:

 • Kan uppvisa en gedigen och godkänd utbildning
 • Uppvisar goda referenser
 • Har en god människokännedom
 • Har en gedigen kulturkompetens avseende organisation och företag
 • Har metoder som är förankrade inom forskning och gamla visdomstraditioner
 • Har kunskap och erfarenhet om människans medvetandeutveckling

Värdefulla tips för ledarutveckling:

Steg 1 – Ledarutveckling för en förstagångschef 

I detta sammanhang passar en intern kurs som en introduktion till ditt chefsuppdrag.

Kursen kan med fördel genomföras av interna förmågor då kompetensen i regel finns.

 • Vad ingår i chefsuppdraget utifrån ett formellt perspektiv (lagar, ditt företags olika bestämmelser, innehåll i just ditt chefsuppdrag dvs den konkreta uppgiften som ska genomföras och levereras)
 • En kort introduktion till vad som förväntas av dig utifrån ledarrollen dvs hur du leder dig själv och andra
 • En väl beprövad fungerande modell för dialog som skapar engagemang
 • Ha regelbundna avstämningsmöten med din chef under ditt första chefs år

Steg 2 – Ledarutveckling efter några år

 • Chefens strategiarbete (kan genomföras internt då kompetensen i regel finns)
 • Omvärlds förståelse och dess konsekvenser för oss ( kan genomföras internt då kompetensen i regel finns)

Nedanstående områden kan med fördel genomföras genom regelbunden coaching

 • Värderingar som stödjer en sund utveckling för företag och människa
 • En dialogmodell som främjar utveckling av både verksamhet och människa
 • Självkännedom
 • Insiktsarbete

Ledarutveckling för erfarna chefer – steg 3

 • Regelbunden coaching/handledning som har till syfte att utvecklas i både chefs-och ledarrollen med betoning på ledarrollen

Idag vet vi att ledarskapets framgång är beroende av människan bakom chefen. Chefens beteende och kommunikationsförmåga är avgörande för att attrahera och behålla medarbetare.

Det finns inga genvägar.

Ledarintelligens

Bokens budskap är att balansera chefsrollen med ledarrollen för ett gott ledarskap. För att den balansen ska uppstå behöver varje chef ha förmågor som finns inom rationell, emotionell och själslig intelligens.

Den emotionella och själsliga intelligensen utgör det medmänskliga vilket är ledarrollen.

Chefen styr verksamheten och ledaren leder människor.

Ledarintelligens är även en bok om hur du kan använda dialogen för att skapa en kultur som bygger på värderingar som gagnar alla.

Webb-kurser