Om Amfora 2018-11-22T15:00:13+00:00

Om oss på Amfora Ledarintelligens AB

Om oss idag

Vi har förflyttat vårt fokus från utbildning till utveckling. Det senare kan endast ske i process och med en viss kontinuitet.

Utbildningar ger inspiration för stunden och har sällan större bestående värde, endast med några få undantag. Både svensk och internationell forskning visar att ledarskapskurser är en större kostnad än en investering.

Vi är övertygade om att hållbar ledarutveckling kan endast ske i en kontinuerlig process genom handledning eller coaching vilken kan vara både individuell eller i en liten grupp.

Vi vill även föra över kunskap för att använda våra verktyg för samtal,feedback och ledarskap så att kunden själv kan utbilda internt vilket blir både meningsfullt och kostnadseffektivt.

Våra insatser är alltid en investering.

Marika Ronty erbjuder inspirationsföreläsningar om ett medmänskligt ledarskap med utgångspunkt från en nyligen gjord studie.

En ny ledarutvecklingsprocess

Amfora är unika med att ha skapat en utvecklingsprocess i Kontemplativt Ledarskap. Ett nytt sätt att arbeta i process och med stillhet, dialog och reflektion som medel att bli mer medveten. Det tog oss sju år att fördjupa och reflektera kring vårt medvetande internt för att komma till insikt kring innebörden av kontemplationens betydelse för ett medvetet ledarskap. Vår pilotgrupp startade i augusti 2017.

Läs mer om Kontemplativt Ledarskap

Amforas utveckling

Amfora har funnits sedan tidigt 1980-tal och vår inriktning är utveckling genom olika dialog-och reflektionsprocesser. Vår grundare Marika Ronty anses som landets främsta expert inom utvecklingssamtal. Idag menar hon att begreppet borde bytas ut till Utvecklingsdialog som betonar dialogens utforskande förhållningssätt som ett sätt att skapa engagemang och mening för såväl chefer som medarbetare. Utvecklingssamtalens form och syfte måste anpassas till en ny tid. Amfora har utvecklat en ny dynamisk och engagerande modell.

Under de senaste tio åren har MR utvecklat en ny svensk ledarskaps teori, Ledarintelligens som finns beskriven i några av hennes senaste böcker. Marika har ingått i en forskningsgrupp vid Högskolan Väst som vetenskapligt prövat hennes instrument Leader Intelligence Questionnaire (LIQ).

De senaste sju åren har Amfora arbetat med att utveckla stöd för chefer i syfte att utveckla en högre grad av medvetenhet. Den teoretiska utgångspunkten är utifrån teorin om ledarintelligens och med inslag av andra medvetandehöjande metoder såsom meditation, fördjupad dialog och med inslag från olika visdomsläror och numer med stöd av den senaste neurovetenskapen som bevisar meditationens inverkan för vår medvetandeutveckling.

Amforas modell för dialog och ledarskap har uppmärksammats av en del universitet och högskolor, i magisteruppsatser och vetenskapliga artiklar .

I den senaste boken – Ledarintelligens – beskriver och visar Marika Ronty en holistisk modell för framtidens ledarskap. Ett ledarskap som värnar om medmänskliga värden.

Amfora vill bidra till ett meningsfullt arbetsliv för alla.
Amforas filosofi inbegriper ett holistiskt synsätt som utgår ifrån ett systemperspektiv där helheter, synergier och samband är centrala.
Marika Ronty - Amforas grundare 1985

Marikas Rontys nyfikenhet på mänskliga utvecklingsprocesser är ett livslångt kall. Hon grundade Amfora redan 1985 och tröttnar aldrig på att utveckla nya tjänster och metoder för att få vår samtids ledare att förstå sig själva genom ökad medvetenhet. Hon är legitimerad psykolog, med steg 1-kompetens i psykoterapi och under åtta år var hon en av två lärare vid Stockholms universitet i en uppdragsutbildning där hon var med och startade ett ledarutvecklingsprogram, Utvecklande ledarskap, EMBA vid School of Business.

De senaste åren har hon ingått i ett forskningsprojekt vid Högskolan Väst med avsikt att pröva självskattningstestet Leader Intelligence Questionnaire, LIQ3. Testet bygger på hennes teori om Ledarintelligens. En ny svensk ledarskapsmodell sprungen ur en omfattande empiri. Testet ger vägledning i balansen mellan chefs-och ledarrollen.

Marika har i anslutning till forskningsprojektet om hennes ledarskapsteori under 2017 avlagt en magisterexamen i psykologi vid Högskolan Väst. Idag ligger hennes fokus främst på att handleda en ny generation ledare och ge stöd i processen till ökad självmedvetenhet.

Marika Ronty är sen många år en hängiven meditatör och retreatledare. Hon har under de senaste två decennierna utforskat flera visdomstraditioner. Hon har utvecklat en djup förståelse för hur olika visdomstraditioner kan hjälpa oss att hitta vår inre kärna i vår mer rationella syn på medvetande. Många kulturer kan lära av varandra. Tillsammans med en kollega har hon utarbetat en modell för en fördjupad ledarutvecklingsprocess – Kontemplativt ledarskap – som baseras på tankarna om att vår största kraftkälla finns inom oss. Om vi bara tillåter oss att upptäcka den.

Denna utvecklingsprocess har även en teoretisk förankring från integral psykologi, transpersonell psykologi och vuxenutvecklingsteorier.

Våra nöjda kunder