Retreat 2019-04-02T07:12:48+00:00

Retreat

Ett samarbete mellan Amfora Ledarintelligens och Stiftelsen Ekskäret

”Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna- i stillhet.”

Dag Hammarskjöld

Utveckla ditt ledarskap bortom ditt ego och låta dig styras inifrån genom själslig intelligens för att uppnå existentiell hälsa.

Inga trender i världen kan vara vägledande för ett ledarskap som ska kunna hantera oförutsägbarhet, komplexitet, kulturella olikheter och bidra till ett högre medvetande. Det 21:a århundradets ledarskap måste börja inifrån. Om inte kommer vi få ”more of the same”. Det är endast genom inre stabilitet som en yttre stabilitet kan skapas.

Under 2018 hade vi en pilotgrupp med ett antal chefer (8) i det vi kallar Kontemplativt Ledarskap. Ett ledarskap som är inifrån styrt och som syftar till ökad självkännedom och  ökat välbefinnande. Gruppen träffades en gång i månaden under sju månader. I slutet av texten kan du läsa några uttalanden. Till hösten erbjuder vi en 48 timmars retreat för att du ska få en inblick i vad som menas med ett Kontemplativt Ledarskap. Retreaten är en introduktion för dig som eventuellt senare vill fördjupa ditt inre ledarskap.

Vem vänder vi oss till?

Till dig som vill ha en fördjupning i vad ledarskap egentligen innebär och till dig som har en längtan att komma vidare i din personliga utveckling. Genom retreaten vill vi ge dig möjlighet att upptäcka hur stillhet, reflektion och dialog kan hjälpa dig att göra fler medvetna val.

Vad menar vi med Kontemplativt Ledarskap?

Kontemplation kommer från gamla visdomstraditioner och innebär ”att begrunda” och ”stanna upp”. Genom ett Kontemplativt Ledarskap får du ett nytt förhållningssätt till att vara människa. Det är din inre betraktare som öppnar dörren till självkännedom.

Våra metoder

Våra metoder är meditation, kontemplation, reflektion och dialog.

Vi kommer att arbeta med att upplevelsebaserade övningar som leder till insikt.

Vi utgår från deltagarnas konkreta frågeställningar och vägleder till en högre förståelse.

Det du kan förväntas få med dig

  • Insikten om att din inre observatör finns i stillheten
  • En insikt i stillhetens betydelse för välbefinnande
  • En klarhet i vad du kan och inte kan påverka
  • Olika meditationsformer
  • En ”smak” på känslan av ett inre lugn
  • En ökad förståelse för vad ledarskap för en ny tid innebär

Vi är dina vägledare

Marika Ronty har varit ledarutvecklare sedan tidigt 80-tal. Hon är leg. psykolog, psykoterapeut, författare och retreatledare. Hon har varit universitetslärare i ämnet ledarskap och genom hennes empiriska studier skapat en tankemodell för ledarskap; Ledarintelligens. En modell som prövats vetenskapligt. Hon har mediterat under flera decennier och studerat gamla visdomsläror. I dag har hon integrerat västerländsk psykologi, olika visdomsläror med egna inre erfarenheter.

Jan Malmqvist har lång ledar-och chefserfarenhet från näringslivet och sedan 20 år varit verksam som diplomerad psykosyntesterapeut. Han leder sedan ett flertal år grupper i olika livsfrågor. Han menar att det inte finns några genvägar till personlig utveckling. Tack vare lång erfarenhet av meditation och studier i gamla visdomsläror i kombination med den transpersonella psykologin kan han vägleda människor till att finna sin egen nyckel.

Johan Öqvist har arbetat med organisations- och ledarutveckling sedan tidigt 90-tal. Genom sin egen livsresa kom han till en punkt där en genomgripande förändring var nödvändig. En inre transformation blev en förutsättning för att kunna gå vidare i livet. Han har praktiserat och studerat olika former av meditation under några tiotal år och har haft förmånen att vägleda många människor på deras egen inre resa. Mystiker i olika traditioner har skapat den bas som Johan utgår ifrån i möten med andra människor.

Plats: Ekskäret ( www.ekskäret.se) beläget i Stockholms skärgård

Tid: 22-24 september 2019

Antal deltagare: 12

Pris: SEK 3950 exkl moms (introduktionspris)

Vill du veta mer kontakta: marikaronty@ledarintelligens.se

“By focusing on our spiritual power, we can change our bottom line from pure profit to one that includes compassion. We don’t need to get rid of profit. Compassion can bring financial and political success.”

Thich Nhat Hanh

Boka din plats!

Några röster från vår pilotgrupp

Här är några röster från vår pilotgrupp

“Att få arbeta med att synliggöra min egen ledardrivkraft gjorde att alla de andra ledarverktyg jag tillskansat mig under åren fick ett mer holistiskt sammanhang. Att i ett öppet klimat medvetandegöra sig om sina djupare ledardrivkrafter, öppnar upp för ett tryggare ledarskap – vilket jag tror är helt nödvändigt för alla framgångsrika framtida ledare.”
– Röst från en Vd

”Att komma till sans i ordets verkliga bemärkelse, i en stund av stillhet. Inget “rätt” eller “fel.” Kontemplation som utvecklingsmetod för mitt ledarskap ger klarhet och visar en väg till ömsesidig förståelse, tydlighet och lugn. Utvecklande av tankarna hos mig själv och gruppen – och i förlängningen i min organisation, när jag finner mig trygg och lyssnande i en grupp där tilliten står i centrum. Plötsligt mår jag väldigt bra, hittar lugnet, kan urskilja det väsentliga och finner vägen dit”.
– Röst från en Generalsekreterare

”Jag känner mig priviligierad som kunde vara med på denna resa och jag önskar att flera får uppleva det jag själv har upplevt. Nog var det nytt, nog var det nyttigt, nog var det mycket spännande”.
– Röst från en Rektor

” Utifrån insikten om att ledarskapets hemlighet ligger i ett arbete med min egen självmedvetenhet och självinsikt deltog jag i Kontemplativt ledarskap. Här fick jag fördjupa mig i ledarskapets utmaningar och möjligheter, under maximal känsla av närvaro. Samtal som böljade fram. Reflektion tillsammans med ett antal andra kloka, intressanta och reflekterande personer. Det var påfyllande på ett oväntat sätt”.
– Röst från en Rektor

”För mig har dessa möten inneburit att jag fått med mig verktyg och metoder för att träda fram ännu tydligare som ledare. Inte bara i effekten av att bli mer klarsynt över mina förmågor utan också få ett framtidsrecept för hur jag ska klara av det ökade trycket i arbetslivet och kunna påverka det till det bättre för mig själv och mina medmänniskor.”
– Röst från en Vd