Dialog

Utvecklingsdialog är det nya utvecklingssamtalet. Utvecklingsdialoger förs på alla nivåer och börjar alltid i ledningsgruppen.

Att styra verksamheten och att leda medarbetare.

Framtiden kräver ledare som kan balansera mellan mjuka och hårda värden.

Det mjuka är att vårda relationer såväl internt som externt, att skapa en trovärdig företagskultur utifrån en given värdegrund samt att leda sina medarbetare till utveckling och välbefinnande utifrån var och ens individuella förutsättningar.

Det hårda är att styra verksamheten utifrån givna ramar genom att sätta mål och följa upp resultat.

Syftet med utvecklingsdialogen är att klargöra hur alla ska bidra till verksamhetens utveckling.

Verksamhetsdialog – en gruppdialog

Att styra en verksamhet utifrån ramar, riktlinjer, policys och lagar etc. förutsätter att varje medarbetare utvecklar en förståelse för innebörden av dessa och kan tillämpa dem på bästa sätt inom sitt ansvarsområde.

Verksamhetsdialogen är ett strukturerat möte för att tillsammans i en arbetsgrupp utforska behov av förändring och utveckling och för att skapa en gemensam plattform för fortsatt förändring och ett medskapande av verksamheten.

Verksamhetsdialogerna blir alltid ett återkommande forum för att implementera nya synsätt och arbetssätt och att styra och leda förändring.

Individuell utvecklingsdialog

Med verksamhetens gemensamma plattform av tydliga ramar och behov av förändringar blir den individuella utvecklingsdialogen tydligare, kortare och mer meningsfull. Den fokuserar mer på personlig feedback.

Med samtalsmodellen Komfortgränsen® och dialogen som samtalsmetod utvecklas den gemensamma värdegrunden till personliga förhållningssätt.

Samtal som utvecklar från strategi till individ

Den strategiska utvecklingen startar med en ledningsgruppdialog. Därefter det individuella chefsamtalet mellan chef och chef och sedan introducerar varje chef verksamhetsdialogen i sin verksamhetsgrupp som resulterar i tydliga utvecklingsramar för den individuella utvecklingsdialogen mellan chef och medarbetare.

För att utvecklingen ska genomsyra hela verksamheten behöver chefer på alla nivåer en struktur med ett visst innehåll (samtalsunderlag) som ska utgöra ”en röd tråd” från en nivå till en annan genom hela organisationen.

Vi erbjuder:

  • Introduktionsutbildningar i kombination med webbkurser.
  • Webbkurser i Utvecklingsdialog för både chef och medarbetare. I kursen framgår tydligt syfte, tillvägagångssätt och underlag för alla dialoger. Webbkurserna kan beställas hos www.motivation.se