Utvecklingsdialog

Att utveckla verksamhet med DIALOG 

Ledarintelligens erbjuder stöd i att växa i det egna ledarskapet genom att utveckla förmågan att leda och förstå sig själv. Som ledare är DU ditt och organisations främsta verktyg men utöver att utveckla förmågan att leda sig själv så behöver ledaren även verktyg för att leda andra mot verksamhetens mål. Vår modell för detta kallar vi DIALOGMODELLEN.

Vi på Ledarintelligens har både utvecklat modellen och har erfarenhet av att som ledare praktiskt tillämpa den. DIALOGMODELLEN ger konkreta verktyg i utvecklingen av utvecklingssamtalet, eller utvecklingsdialoger som vi hellre kallar det, men ger även verktyg för att utveckla hela organisationens dialogkompetens.

Dialog är ett förhållningssätt och att träna sin dialogiska kompetens är ett sätt att utveckla sin emotionella intelligens. Det är även en metod för organisatoriskt lärande eftersom den stödjer och underlättar ett gemensamt tänkande.

Modellen kom till genom att vår grundare ville förstå varför utvecklingssamtal sällan blev en positiv och meningsfull upplevelse, av varken chefer eller medarbetare. Analysen har sitt ursprung i ett underlag på drygt 4000 chefer. Det framkom att de flesta utvecklingssamtal hade sin tyngdpunkt på olika aktiviteter och utifrån långa checklistor, vilket av många upplevdes som intervjuer. Sakfrågor och önskemål om kompetensutveckling fick större plats än värderings- och relationsfrågor. Vår erfarenhet säger att verksamhetsutveckling sker när fokus förskjuts från individ till verksamhet. Och när dialogen handlar om viktiga värderingsfrågor, attityder och relationer inom organisationen. Vi menar att alla ska utmana sin komfortgräns® för att få meningsfulla dialoger.

Varför DIALOGMODELLEN?

  • DIALOGMODELLEN tjänar verksamhetens syfte.
  • Motivation och engagemang skapas hos medarbetarna
  • Samsyn och fokus på vad som är viktigt skapas

VI hjälper gärna er att utveckla verktyget för just er organisation


Vår process hos kund

Den strategiska utvecklingen startar med en ledningsgruppdialog. Därefter det individuella chefsamtalet mellan chef och chef och sedan introducerar varje chef verksamhetsdialogen i sin verksamhetsgrupp som resulterar i tydliga utvecklingsramar för den individuella utvecklingsdialogen mellan chef och medarbetare.
För att utvecklingen ska genomsyra hela verksamheten behöver chefer på alla nivåer en struktur med ett visst innehåll (samtalsunderlag) som ska utgöra ”en röd tråd” från en nivå till en annan genom hela organisationen.

Vi erbjuder:

  • Introduktionsutbildning i kombination med webbkurser.
  • Webbkurser i Utvecklingsdialog för både chef och medarbetare.
  • Samtalsunderlag för alla dialoger. Vi kan även anpassa underlag efter era behov.
  • Handledning och dialogträning under er dialogprocess