Utvecklingssamtal 2017-11-24T09:38:36+00:00

Det Nya Utvecklingssamtalet 2.0 = Utvecklingsdialog för 2000 -talet

Utvecklingssamtal har funnits i Sverige sedan slutet av 1960 talet. Då var syftet målstyrning. Idag är syftet inriktat på att leva sin vision, stå upp för sina värderingar och skapa en verksamhet som känns meningsfull för alla. Och där alla upplever att de bidrar. Detta viktiga samtal bör föras i DIALOG med alla. Med både gruppen och den enskilde. Målstyrningen har tappat sin betydelse då visionen är den som ger energi till en verksamhet och skapar engagemang hos alla medarbetare.

VILKET SYFTE HAR UTVECKLINGSSAMTALET INFÖR 2000-TALET?
Samtalet syftar till att alla skall bidra till att utveckla verksamheten utifrån varför verksamheten finns. Det nya utvecklingssamtalet blir ett strategiskt verktyg för att leva er vision, era värderingar och för att därigenom slutligen uppnå uppsatta mål.

DIALOG FÖR ATT UPPNÅ KVALITET
För att uppnå kvalitet i utvecklingssamtalet bör det ske i dialogform vilket är mer än just samtal. Dialog betyder att tänka tillsammans. Begreppet härstammar från det grekiska ordet dia´logos där dia betyder tränga igenom och logos är ordet som skapar mening.

VAD KRÄVS FÖR EN DIALOG?
De som deltar i en dialog är villiga att lyssna på varandra utan att värdera. I en dialog finns inget rätt eller fel. I dialogen finns en ömsesidig respekt för varandras tankar. Dialog är ett förhållningssätt. Dialog leder er framåt. Genom dialog sker ett skapande av nya tankar som kan leda till nya handlingar.

KONTAKTA MIG IDAG OM DU VILL VETA MER

KONTAKT

SPARA TID GENOM ATT TA UPP DET VÄSENTLIGA

Lägg undan långa checklistor- ”MALL” INFÖR EN GRUPPDIALOG

Börja alltid dialogen med din grupp. Då blir det enskilda samtalet mer meningsfullt!

Exempel på frågor som ni alltid kan börja med och som leder långt:

 • Hur uppfattar vi vår huvuduppgift?
 • Vad anser vi är viktigast att prioritera utifrån det som är vårt egentliga uppdrag?
 • För vem arbetar vi?
 • Hur blir vi bättre på att lyssna på dem vi är till för?
 • Vad engagerar mig mest i mitt arbete?
 • Hur vill vi arbeta tillsammans?
 • Vilka kompetenser behöver vi som grupp utveckla?

AVSLUTA MED FÖLJANDE REFLEKTIONER:

 • Lyssnade vi på varandra?
 • Vad har vi lärt oss under denna dialog?
 • Vad har vi kommit fram till?
 • Hur vill vi följa upp?
 • När ses vi nästa gång och varför?
 • Vem bjuder in? (behöver inte vara chefen)

” MALL”  inför det individuella samtalet

FÖRBEREDELSER FÖR BÅDE CHEF OCH MEDARBETARE

Som chef tänker du igenom vad som är viktigt att ta upp med den du ska möta. Vad är speciellt för just hen och just nu?

Båda utgår från dessa inledande frågor som medarbetaren fått innan mötet:

Chefen är oftast initiativtagare till samtalet

Chef /medarbetare:

 • Finns det något från vår gruppdialog som du vill reflektera över här och nu?
 • Vad vill och kan du bidra med till vår verksamhet?
 • Vad tilltalar dig mest i vårt företag/vår organisation?
 • Vad engagerar dig mest i ditt arbete?

Vad behöver du av mig för att du ska utföra ditt arbete på bästa sätt?

Låt dig inspireras till nya tankar

För dig som vill ha en fullständig genomgång av det nya utvecklingssamtalet rekommenderas dessa web kurser som ger dig en ny syn och ett fullständigt dialogunderlag för såväl en grupp/team som för den enskilde medarbetaren.Webkursen kan även anpassas till just er verksamhet.

Kontakta oss för utförlig information.

Webb-kurser